Аграрен университет – Пловдив

Аграрен университет Пловдив: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за учебната 2016/2017 година
Аграрен университет Пловдив

Аграрен университет – Пловдив

Основаван: 1945 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Пловдив 4000, бул. Менделеев 12, /карта/

Контакти: тел. (032) 654200 / факс (032) 633157

Направления:
– Администрация и управление
– Животновъдство
– Икономика
– Науки за земята
– Общо инженерство
– Растениевъдство
– Растителна защита
– Туризъм
– Химически науки

Специалности в Аграрен университет Пловдив

АУ-Пловдив разполага с голямо разнообразие от специалности за обучение на бакалаври, магистри и доктори.

Бакалавър:
* Животновъдство (редовна и задочна форма на обучение) / Зооинженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Аграрна икономика (редовна и задочна форма на обучение) / Управление на регионалното развитие (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение) / Биологично земеделие (редовна форма на обучение) / Агролесовъдни системи и планинско земеделие (редовна форма на обучение)
* Аграрно инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Агрономство:
  – лозаро-градинарство (редовна и задочна форма на обучение)
  – тропично и субтропично земеделие (редовна форма на обучение)
  – хидромелиорации (редовна форма на обучение)
  – полевъдство (редовна и задочна форма на обучение)
  – Декоративно градинарство (редовна форма на обучение)
* Растителни биотехнологии (редовна форма на обучение)
* Растителна биология (редовна форма на обучение)
* Селекция и семепроизводство (редовна и задочна форма на обучение)
* Агробизнес (редовна форма на обучение)
* Растителна защита (редовна и задочна форма на обучение)
* Туризъм (задочна форма на обучение)
* Аграрен туризъм (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:
* Бизнес администрация (задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на агробизнес организациите (редовна и задочна форма на обучение)
* Селекция и репродукция на животните (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни (редовна и задочна форма на обучение)
* Пчеларство (задочна форма на обучение)
* Аграрна икономика (задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Държавни и общински финанси (задочна форма на обучение)
* Развитие на селските райони (задочна форма на обучение)
* Устойчиво аграрно развитие (задочна форма на обучение)
* Европейски експерт по земеделие и селски райони (редовна и задочна форма на обучение)
* Регионално развитие и местно самоуправление (задочна форма на обучение)
* Финанси и счетоводство на аграрния сектор (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони (задочна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт и счетоводство (задочна форма на обучение)
* Озеленяване – външен и вътрешен дизайн (редовна форма на обучение)
* Защита на населението и околната среда от природни бедствия и аварии (редовна форма на обучение)
* Екология на селищни системи (редовна форма на обучение)
* Устойчиво управление на земите (редовна форма на обучение)
* Биологично земеделие (редовна форма на обучение)
* Екологичен контрол (задочна форма на обучение)
* Земеделска техника (задочна форма на обучение)
* Растениевъдна продукция (редовна и задочна форма на обучение)
* Производство на посевен и посадъчен материал (редовна и задочна форма на обучение)
* Лозарство и винарство (редовна и задочна форма на обучение)
* Селекция и семепроизводство на културните растения (редовна и задочна форма на обучение)
* Лозарство и основи на винарството (редовна и задочна форма на обучение)
* Декоративни растения и ландшафтен дизайн (редовна и задочна форма на обучение)
* Ландшафтен дизайн (редовна форма на обучение)
* Агробизнес (редовна и задочна форма на обучение)
* Растителни биотехнологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Минерално хранене и торене на растенията (задочна форма на обучение)
* Агробизнес и предприемачество (задочна форма на обучение)
* Качество и безопасност на храните – методи за контрол (задочна форма на обучение)
* Селскостопанска фармация (редовна форма на обучение)
* Растителна защита (редовна и задочна форма на обучение)
* Международен курс растителна защита (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Екологичен туризъм (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:
* Организация и управление (самостоятелна форма на обучение)
* Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването (редовна форма на обучение)
* Птицевъдство (редовна форма на обучение)
* Овцевъдство и козевъдство (редовна форма на обучение)
* Икономика и управление /Аграрна икономика/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация и електрификация на растениевъдството (редовна форма на обучение)
* Агрохимия (редовна форма на обучение)
* Физиология на растенията (редовна и задочна форма на обучение)
* Растениевъдство (редовна и самостоятелна форма на обучение)
* Зеленчукопроизводство (редовна форма на обучение)
* Лозарство (самостоятелна форма на обучение)
* Растителна защита /Ентомология/ (самостоятелна форма на обучение)
* Неорганична химия (самостоятелна форма на обучение)

Информация за кандидат – студенти в Аграрен университет Пловдив

1. Информация свързана с формиране на бала, изпити, специалности и форми на обучение за 2017/2018г. кликнете /тук/

2. Информация относно подаването на необходими документи за кандидат-студентски изпити – кликнете /тук/

3. Примерни тестове за изпитите по Български език, Биология и География – кликнете /тук/

Семестриални такси за студенти държавна поръчка за учебната 2016/2017 година в Аграрен университет Пловдив

Факултет по Агрономство

  * Аграномство (Полевъдство) – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.
  * Агрономство (Растителни биотехнологии) – редовно 360 лв. / задочно –
  * Селекция и семепроизводство – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.
  * Растителна биология – редовно 360 лв. / задочно –
  * Зооинженерство – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.
  * Агробизнес – редовно 360 лв. / задочно –

Факултет по лозаро-градинарство

  * Агрономство (Лозаро-градинарство) – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.
  * Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) – редовно 360 лв. / задочно –
  * Агрономство (Декоративно градинарство) – редовно 360 лв. / задочно –
  * Агрономство (Хидромелиорации) – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.
  * Аграрно инженерство – редовно 310 лв. / задочно 230 лв.
  * Информационни и механизирани технологии в аграрното производство – редовно 310 лв. / задочно –

Факултет по растителна защита и агроекология

  * Растителна защита – редовно 360 лв. / задочно 340 лв.   * Екология и опазване на околната среда – редовно 310 лв. / задочно 230 лв.
  * Биологично земеделие – редовно 310 лв. / задочно –
  * Агролесовъдни системи и планинско земеделие – редовно 360 лв. / задочно –

Факултет по икономика

  * Аграрна икономика – редовно 220 лв. / задочно 200 лв.
  * Бизнес икономика – редовно 220 лв. / задочно 200 лв.
  * Аграрен туризъм – редовно 220 лв. / задочно 200 лв.
  * Управление на регионалното развитие – редовно 220 лв. / задочно 200 лв.