Кредитиране

Студентски кредит: Изискване, цел, необходими документи, срок за погасяване и банки
Студентски кредит

“Непрестанното обучение е ключ към успеха”– Браян Трейси

Ако сте изчерпали всички възможни начини свързани с финансирането на вашето обучение, не се отчайвайте тъй като, имате възможността да кандидатствате за студентски кредит, чрез който да облекчите вашите студентски години.

Условия за отпускане на студентски кредит

 

1. Изисквания на които трябва да отговаряте за да ви бъде отпуснат студентски кредит

 

Необходимо е да бъдете под 35 години

Да сте български гражданин, гражданин на държава от ЕС, на Конфедерация Швейцария или гражданин на държава от Европейското икономическо пространство

Формата ви на обучение трябва да бъде редовна бакалавърска (или професионален бакалавър), магистърска или докторска

Не трябва да имате същата придобита образователно-квалификационна или образователна и научна степен на образование

Не трябва да сте били отстранявани или прекъсвали вашето обучение

 

2. Целта за която се отпуска студентския кредит

 

За да покриете семестриалните такси, в зависимост от академичният план

За да поемете издръжката на вашето дете, което е родено или осиновено по време на обучението ви

 

3. Документи от които се нуждаете за да кандидатствате

 

Необходимо ви е копие на валиден документ за самоличност

Трябва ви декларация с която да удостоверите, че нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен

Трябва да удостоверите, че сте студент или докторант, който има право да запише следващият семестър

ако кредита е за издръжка на дете:

Необходимо е да извадите копие от удостоверението за раждане на детето или съдебно решение за осиновяване на детето

Трябва ви документ издаден от университет, който да удостовери, че в годината на раждане или осиновяване на детето сте бил студент или докторант

 

4. Банки които имат сключен типов договор за отпускане на студентски кредит

 

Списък с банки сключили типов договор за финансиране на студенти и докторанти от сайта на МОН:

Първа Инвестиционна Банка АД
Алианц Банк България АД
Юробанк България АД
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД

 

5. Срок за погасяване на кредита

 

Погасяването на студентският кредит стартира един месец след края на гратисния период

Размера на кредита се погасява на равни месечни вноски за срок от 10 години, като започват да се броят от края на гратисния период

 

За подробна информация свързана с кандидатстването за студентски кредит моля кликнете /тук/