Лесотехнически университет

Лесотехнически университет – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти за обучение
американски университет

By Rmiltchev (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Лесотехнически университет -София

Основаван: 1953 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1797, бул. Климент Охридски 10, /карта/

Контакти: тел. (02) 962 5997 / факс (02) 868 2830 / uo_ltu@abv.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Архитектура, строителство и геодезия
– Ветеринарна медицина
– Горско стопанство
– Животновъдство
– Науки за земята
– Общо инженерство
– Растениевъдство
– Растителна защита
– Туризъм

Специалности в Лесотехнически университет -София

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна форма на обучение)
* Технология на дървесината (редовна и задочна форма на обучение)
* Горско стопанство (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна форма на обучение)
* Агрономство (редовна и задочна форма на обучение)
* Растителна защита (редовна форма на обучение)
* Алтернативен туризъм (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Стопанско управление (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Ветеринарна медицина (редовна форма на обучение)
* Технология на дървесината – Дървообработващи машини и съоръжения (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на дървесината – Производство на мебели (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на дървесината – Дървообработване (редовна и задочна форма на обучение)
* Горско стопанство – Ловно и рибно стопанство (редовна и задочна форма на обучение)
* Горско стопанство – Лесоползване и икономика на ГС (редовна и задочна форма на обучение)
* Ландшафтна архитектура (редовна и задочна форма на обучение)
* Горско стопанство – Стопанисване на горите (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на дървесината (редовна и задочна форма на обучение)
* Екотуризъм (редовна форма на обучение)
* Селищна екология (редовна и задочна форма на обучение)
* Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна форма на обучение)
* Селекция и семепроизводство на културните растения (редовна и задочна форма на обучение)
* Устойчиво управление на почвените ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Трайни насаждения и градинарство (редовна и задочна форма на обучение)
* Растениевъдство (редовна и задочна форма на обучение)
* Растителна защита (редовна и задочна форма на обучение)
* Алтернативен туризъм (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Приложение на изчислителната техника в икономиката (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /горско стопанство и горска индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на производството /горско стопанство и горска индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Обща, висша и приложна геодезия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Фотограметрия и дистанционни методи (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Физиология на животните и човека (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Морфология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Паразитология и инвазионни болести на животните и човека (редовна и задочна форма на обучение)
* Патология на животните (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Горски култури, селекция и семепроизводство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Озеленяване на населените места и ландшафта (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Ловно стопанство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Лесовъдство /вкл. Дендрология/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Лесоустройство и таксация (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Генетика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Специални отрасли /пчели, буби/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на екосистемите (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Дървесинознание и дървесни материали (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Агрохимия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Растениевъдство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Зеленчукопроизводство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Мелиорации (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Общо земеделие (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Почвознание (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Лозарство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Селекция и семепроизводство на културните растения (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Растителна защита (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти в Лесотехнически университет -София

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.