Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Плевен: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Медицински университет

By Todor Bozhinov / Тодор Божинов (own work / собствено дело) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Медицински университет – Плевен

Основаван: 1974 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Плевен 5800, ул. св. Климент Охридски 1, /карта/

Контакти: тел. (064) 884 100 / факс (064) 801 603 / vice_rector_edu@mu-pl.bg

Направления:
– Биологически науки
– Здравни грижи
– Медицина
– Обществено здраве
– Социални дейности

Професионален бакалавър:

* Помощник фармацевт (редовна форма на обучение)
* Рентгенов лаборант (редовна форма на обучение)
* Медицински лаборант (редовна форма на обучение)
* Социални дейности (редовна форма на обучение)

Бакалавър:

* Акушерка (редовна форма на обучение)
* Медицинска рехабилитация и ерготерапия (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (задочна форма на обучение)

Магистър:

* Медицина (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (задочна форма на обучение)
* Обществено здраве и здравен мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Молекулярна биология (редовна форма на обучение)
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (самостоятелна форма на обучение)
* Дерматология и венерология (редовна форма на обучение)
* Офталмология (самостоятелна форма на обучение)
* Обща хирургия (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Анестезиология и реаниматология (самостоятелна форма на обучение)
* Кардиология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Акушерство и гинекология (самостоятелна форма на обучение)
* Нефрология (самостоятелна форма на обучение)
* Гастроентерология (самостоятелна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Медицински университет – Плевен

За подробна информация свързана с прием, онлайн подаване на документи, график на провеждане на изпити, балообразуване и материали за подготовка моля, кликнете /тук/.