Медицински университет – София

Медицински университет – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Медицински университет

By Apostoloff (Self-photographed) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Медицински университет – София

Основаван: 1918 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1431, бул. Акад. Ив. Гешов 15, /карта/

Контакти: тел. (02) 953 1174 / rectorate@mu-sofia.bg

Направления:
– Биологически науки
– Здравни грижи
– Медицина
– Обществено здраве
– Стоматология
– Фармация
– Физически науки
– Химически науки

Специалности в Медицински университет – София

Професионален бакалавър:

* Зъботехник (редовна форма на обучение)
* Помощник фармацевт (редовна форма на обучение)
* Масажист /с увредено зрение/ (редовна форма на обучение)
* Инспектор по обществено здраве (редовна форма на обучение)
* Медико-социални грижи (редовна форма на обучение)
* Медицинска козметика (редовна форма на обучение)
* Рентгенов лаборант (редовна форма на обучение)
* Медицински лаборант (редовна форма на обучение)
* Рехабилитатор (редовна форма на обучение)

Бакалавър:

* Акушерка (редовна форма на обучение)
* Медицинска сестра (редовна форма на обучение)
* ПН – Здравни грижи /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)
* Лекарски асистент (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (редовна и задочна форма на обучение)
* Обществено здраве и здравен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Кинезитерапия (редовна форма на обучение)
* ПН – Обществено здраве /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Клинични здравни грижи (редовна форма на обучение)
* Физикална терапия и рехабилитация (редовна форма на обучение)
* Медицина (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (задочна форма на обучение)
* Обществено здраве и здравен мениджмънт (задочна форма на обучение)
* Трудова медицина и работоспособност (задочна форма на обучение)
* Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност (задочна форма на обучение)
* Дентална медицина (редовна форма на обучение)
* Фармация (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Биохимия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Молекулярна генетика (форма на обучение: редовна)
* Биофизика (редовна форма на обучение)
* Молекулярна биология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Микробиология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Генетика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ембриология (самостоятелна форма на обучение)
* Физиология на животните и човека (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Фармацевтична ботаника (редовна форма на обучение)
* Педиатрия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Имунопатология и алергология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Психиатрия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Неврология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Дерматология и венерология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Ото-рино- ларингология (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Офталмология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Инфекциозни болести (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Ортопедия и травматология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Урология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Обща хирургия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Анестезиология и реаниматология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Кардиология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Акушерство и гинекология (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Вътрешни болести (редовна форма на обучение)
* Патофизиология /вкл. Ветеринарна патофизиология/ (самостоятелна форма на обучение)
* Имунология (редовна форма на обучение)
* Ревматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ендокринология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Нефрология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Клинична лаборатория (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Гастроентерология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Съдебна медицина (самостоятелна форма на обучение)
* Хранене и диететика (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/ (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Епидемиология (самостоятелна форма на обучение)
* Неврохирургия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Пластична и естетична хирургия (редовна и задочна форма на обучение)
* Сърдечносъдова хирургия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Анатомия, хистология и цитология (самостоятелна форма на обучение)
* Белодробни болести (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Обща медицина (редовна и задочна форма на обучение)
* Клинична психология /медицинска психология/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Анестезиология и интензивно лечение (редовна и задочна форма на обучение)
* Рентгенология /медицинска радиология и рентгенология/ (задочна форма на обучение)
* Неонатология (самостоятелна форма на обучение)
* Образна диагностика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Нуклеарна медицина (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Гръдна хирургия (самостоятелна форма на обучение)
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Хигиена (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Медицина на бедствените ситуации (самостоятелна форма на обучение)
* Хирургична стоматология (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Ортопедична стоматология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Терапевтична стоматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Образна дентална диагностика (самостоятелна форма на обучение)
* Технология на лекарствените форми и биофармация (самостоятелна форма на обучение)
* Фармакогнозия и фитохимия (редовна и задочна форма на обучение)
* Фармацевтична химия (самостоятелна форма на обучение)
* Фармакология (редовна и задочна форма на обучение)
* Фармакоикономика и фармацевтична регулация (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Токсикология (редовна и задочна форма на обучение)
* Биофизика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества (самостоятелна форма на обучение)
* Теоретична хими (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Медицински университет – София

За подробна информация свързана с приема на кандидат-студенти, правилник за кандидатстване и условия моля, кликнете /тук/.