Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Минно-геоложки университет

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

Основаван: 1953 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1700, бул. Менделеев 12, /карта/

Контакти: тел. (02) 862 1146 / факс (02) 962 4940 / education@mgu.bg

Направления:
– Архитектура, строителство и геодезия
– Биотехнологии
– Електротехника, електроника и автоматика
– Машинно инженерство
– Науки за земята
– Общо инженерство
– Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Специалности в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

Бакалавър:

* Маркшайдерство и геодезия (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидрогеология и инженерна геология (редовна и задочна форма на обучение)
* Геодезия и маркшайдество (редовна и задочна форма на обучение)
* Подземно строителство (редовна и задочна форма на обучение)
* Биотехнологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация на мините (редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* ПН – Машинно инженерство /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация на минното производство (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна геофизика (редовна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Геология и геоинформатика (редовна форма на обучение)
* Компютърни технологии в инженерната дейност (редовна форма на обучение)
* Управление на ресурси и производствени системи (редовна форма на обучение)
* Сондиране и добив на нефт и газ (редовна и задочна форма на обучение)
* Разработка на полезните изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Минерални технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Геология на минералните ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини (редовна и задочна форма на обучение)
* Геология и проучване на минералните и енергийни ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ (редовна и задочна форма на обучение)
* ПН – Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Маркшайдерство и геодезия (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидрогеология (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерна геология (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидрогеология и инженерна геология (редовна и задочна форма на обучение)
* Подземно строителство (редовна и задочна форма на обучение)
* Геотехника (редовна форма на обучение)
* Биотехнология (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърно управление на минното производство (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане в мините (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия (редовна и задочна форма на обучение)
* Атоматизация на сондирането, добива и транспорта на нефт и газ (редовна форма на обучение)
* Механизация на мините (редовна и задочна форма на обучение)
* Високотехнологично машиностроително проектиране (редовна форма на обучение)
* Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация на добива и транспорта на минерални суровини (редовна и задочна форма на обучение)
* Механизация на преработката на минерални суровини (редовна и задочна форма на обучение)
* Петролна геофизика (редовна и задочна форма на обучение)
* Проучвателна геофизика (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна геофизика (редовна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Геология и геоинформатика (редовна форма на обучение)
* Мениджмънт и третиране на отпадъци (редовна и задочна форма на обучение)
* Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление качеството на водите (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Инженерна безопасност (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни техонологии в инженерната дейност (редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини при индустриални минерали (редовна форма на обучение)
* Проучвателно сондиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Открито разработване на полезни изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Газоснабдяване (редовна и задочна форма на обучение)
* Регионална геология (редовна форма на обучение)
* Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна минерология (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономическа геология (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии на взривните работи (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на отпадъци (редовна и задочна форма на обучение)
* Пречистване на води (редовна и задочна форма на обучение)
* Разработване на нерудни полезни изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Петролна геология (редовна и задочна форма на обучение)
* Подземен добив на полезни изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Сондиране и добив на нефт и газ (редовна и задочна форма на обучение)
* Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация (редовна и задочна форма на обучение)
* Разработка на полезните изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Минерални технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Геология на минералните ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини (редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини при преработка на черни, цветни, редки и благородни метали (редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини пр индустриалните минерали и въглища (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на добива и преработката на комплексни руди (редовна и задочна форма на обучение)
* Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минарали и скали (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на изкопаемите горива (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Минно строителство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Подземно строителство (редовна и задочна форма на обучение)
* Обща, висша и приложна геодезия (задочна форма на обучение)
* Маркшайдерство (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Светлинна техника и източници на светлина (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на производството /по отрасли/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на екосистемите (редовна форма на обучение)
* Технология за пречистване на води (редовна форма на обучение)
* Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци (редовна и задочна форма на обучение)
* Системи и устройства за опазване на околната среда (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Регионална геология (редовна форма на обучение)
* Петрология (редовна форма на обучение)
* Минералогия и кристалография (редовна форма на обучение)
* Палеонтология и стратиграфия (редовна форма на обучение)
* Геотектоника (редовна форма на обучение)
* Приложна геофизика (редовна форма на обучение)
* Методи и техника на геоложките изследвания (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Геология и проучване на полезни изкопаеми (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Открит и подводен добив на полезни изкопаеми (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Обогатяване и рециклиране на суровини (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Техника и технология на взривните работи (редовна форма на обучение)
* Механизация на мините (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии на сондирането (редовна форма на обучение)
* Обогатяване на полезни изкопаеми (редовна и задочна форма на обучение)
* Минна аерология (задочна форма на обучение)
* Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища (редовна форма на обучение)
* Подземен добив на полезни изкопаеми (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.

Такси за обучение на студенти от Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София

За подробна информация свързана с такси за обучение моля, кликнете /тук/.