Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Пловдивски университет Паисий Хилендарски: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
американски университет

By RawrzOr (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Основаван: 1961 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, /карта/

Контакти: тел. (032) 261 261 / факс (032) 628 390 / ztaneva@uni-plovdiv.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Биологически науки
– Изобразително изкуство
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Музикално и танцово изкуство
– Педагогика
– Педагогика на обучението по …
– Политически науки
– Право
– Психология
– Религия и теология
– Социални дейности
– Социология, антропология и науки за културата
– Театрално и филмово изкуство
– Теория и управление на образованието
– Туризъм
– Физически науки
– Филология
– Философия
– Химически науки

Специалности в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Бакалавър:

* Стопанско управление (след проф.бакалавър)
* Стопанско управление
* Публична администрация
* Биоинформатика
* Молекулярна биология
* Медицинска биология (форма на обучение: ре
* Биология
* Екология и опазване на околната среда
* Финанси
* Международни икономически отношения
* Счетоводство
* Маркетинг
* Макроикономика
* Маркетинг (след проф.бакалавър)
* Бизнес информационни технологии
* Информатика
* Софтуерни технологии и дизайн
* История
* Археология
* Информационни и комуникационни системи
* Телематика
* Приложна математика
* Математика
* Бизнес математика
* Поп и джаз пеене
* Музика
* Специална педагогика
* Социална педагогика
* Предучилищна педагогика и чужд език
* Начална училищна педагогика
* Предучилищна и начална учлищна педагогика (след проф.бакалавър)
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Педагогика
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Педагогика на обучението по биология и химия
* Педагогика на обучението по английски и немски език
* Педагогика на обучението по английски и френски език
* Педагогика на обучението по музика
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство
* Педагогика на обучението по биология и физика
* Български език и Английски език
* Английски език и физика
* Биология и английски език
* Информационни технологии, математика и образователен менидджмънт
* Български език и история
* Математика и информатика
* Български език и немски език
* Руски език и западен език
* Български език и френски език
* Биология и химия
* Физическо възпитание
* Български език и китайски език
* Български език и турски език
* Български език и испански език
* Български език и новогръцки език
* Български език и италиански език
* Български език и руски език
* Физика и математика
* Химия и физика
* Педагогика на обучението по бит и технологии
* Български език и иврит
* Български език и корейски език
* Физика с информационни технологии
* Физика и астрономия
* Политология
* Психология
* Теология
* Социални дейности
* Социология
* Етнология
* Социална антропология
* Социология на правото, икономиката и иновациите
* Социология и науки за човека
* Актьорство за драматичен театър
* Педагогика на обучението по физика и математика
* Ядрена енергетика
* Медицинска физика
* Информационна физика и комуникации
* Физика
* Инженерна физика
* Информационна физика и телекомуникации
* Телекомуникации с мениджмънт
* Телекомуникации и информационни системи
* Индустриална физика с иновативен мениджмънт
* Френска филология
* Приложна лингвистика (немски и испански език)
* Приложна лингвистика (английски и турски език)
* Приложна лингвистика (английски и испански език)
* Приложна лингвистика (английски и новогръцки език)
* Приложна лингвистика (френски и новогръцки език)
* Приложна лингвистика (френски и испански език)
* Приложна лингвистика (немски и новогръцки език)
* Приложна лингвистика (френски и английски език)
* Приложна лингвистика (немски и английски език)
* Лингвистика с информационни технологии (английски и френски език)
* Лингвистика с информационни технологии (английски и немски език)
* Руска филология
* Приложна лингвистика (немски и турски език)
* Приложна лингвистика (английски и немски език)
* Приложна лингвистика (английски и руски език)
* Българска филология
* Английска филология
* Приложна лингвистика (френски език с немски език)
* Лингвистика с информационни технологии (английски език с испански език)
* Приложна лингвистика френски език с руски език)
* Приложна лингвистика (немски език с френски език)
* Приложна лингвистика (немски език с руски език)
* Приложна лингвистика (английски език с френски език)
* Приложна лингвистика (немски език с китайски език)
* Приложна лингвистика (английски език с китайски език)
* Приложна лингвистика (английски език с италиански език)
* Приложна лингвистика (западен език с руски език)
* Лингвистика с маркетинг
* Лингвистика с бизнес администрация
* Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език
* Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)
* Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език)
* Философия
* Химия и маркетинг
* Химия
* Медицинска химия
* Компютърна химия
* Химия с английски език
* Анализ и контрол
* Екологична химия

Магистър:

* Управление на човешките ресурси
* Корпоративно управление
* Бизнес комуникации и връзки с обществеността
* Политики и стратегии в публичната администрация
* Публична администрация
* Бизнес администрация
* Мениджмънт на корпоративната сигурност
* Антропология
* Екология и опазване на екосистемите
* Биоразнообразие, екология и консервация
* Микробни биотехнологии
* Клетъчна биология
* Молекулярна биология и биотехнологии
* Биоинформатика
* Биотехнологична микробиология
* Биология
* Генетика
* Екология, управление и контрол на околната среда
* Микробиологичен контрол и безопасност на храните
* Паразитология
* Лечебни и етерични растения
* Медицинска биология
* Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства
* Биофармацефтична биохимия
* Биодиагностика
* Репродуктивна биология
* Екология на селищни системи
* Графичен дизайн за реклама и мултимедия
* Икономика
* Финанси
* Счетоводство
* Маркетинг
* Финансов мениджмънт
* Управление на международни проекти
* Бизнес икономика
* Счетоводство и анализ
* Международна търговия
* Софтуерни технологии
* Бизнес информатика с английски език
* Информатика
* Бизнес софтуерни технологии
* Археологическо наследство и културен мениджмънт
* Българската история в балкански и европейски контекст
* История и цивилизации на стария и новия свят
* Архивистика и документалистика. Защита на информацията
* Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции
* Археология и археологическо културно наследство
* Телематика
* Приложна математика
* Математика
* Ръководство на вокални и инструментални състави
* Музика и медии
* Вокално изпълнителско изкуство в музикално-сценичните жанрове (оперета и мюзикъл)
* Музикално изпълнителско изкуство
* Музикално изпълнителско изкуство
* Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст
* Управление на социалнопедагогическите дейности с деца и юноши
* Обучение по изобразително изкуство за предучилищна и начална училищна възраст
* Комуникативни нарушения
* Превантивна педагогика
* Педагогическо взаимодействие в подготвителна за училище група и подготвителен клас
* Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ
* Спорт
* Методика на обучението по български език и литература
* Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ
* Технология на обучението в предучилищното образование и началния етап на СОУ
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Спортна журналистика
* Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ
* Специална педагогика – ресурсен учител
* Приобщаващо образование
* Графичен дизайн
* Педагогика на ресоциализацията
* Начална училищна педагогика
* Училищна педагогика
* Социално-педагогическа работа с правонарушители
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Логопедагогика
* Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование
* Педагогика на обучението по физика
* Педагогика на обучението по психология и религия
* Обучение по музика в детската градина и СОУ
* Учител по чужд език
* Обучение по информационни технологии в прогимназията
* Обучение по математика в училище
* Обучение по информационни технологии в началното училище
* Обучение по информатика и информационни технологии в училище
* Учител по физика
* Спорт – Бойни изкуства
* Учител по химия
* Английски език и методика
* Образованието по български език и литература в средното училище
* Учител по български език и литература
* Педагогика на обучението по графичен дизайн
* Спорт в училище
* Здравно и екологично образование
* Учител по биология
* Училищна педагогика – Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение
* Право
* Комплексна сигурност и поведение в екстремални ситуации
* Приложна психология
* Приложна социална психология
* Психология на социалните дейности
* Консултативна психология
* Психология на управлението
* Училищна психология
* Психология на охранителните дейности
* Клинична психология
* Позитивнапсихология
* Практическа теология
* Социален мениджмънт и социално предприемачество
* Социална работа с правонарушители
* Мениджмънт на социалните организации
* Психо-социално консултиране на деца и юноши
* Европеистика
* Културен туризъм и културно проектиране
* Управление на иновациите и изследователската дейност
* Етнология (общности, идентичности, култура)
* Управление на културното наследство
* Социоанализа и междучовешки отношения (теория, емпирия, клинични практики)
* Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)
* Социална медиация и комуникация
* Културен мениджмънт
* Приложна фотография
* Обучение по режисура и шоу програми
* Образователен мениджмънт
* Мениджмънт на социално-педагогическата работа
* Културни и социални дейности в туризма
* Туризъм
* Информационни и комуникационни системи
* Фотоника и модерни оптични технологии
* Приложна ядрена физика
* Експериментална физика
* Електронна и лазерна техника
* Медицинска радиационна физика и техника
* Физика на кондензираната материя
* Ядренофизични методи
* Субатомна физика
* Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
* Хранителна физика
* Иконофизика
* Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите
* Телекомуникационни и информационни системи
* Физика на земята
* Превод и бизнес комуникация
* Славянска филология
* Английска филология – лингвистика и превод
* Превод и интеркултурна комуникация
* Европейска магистратура по превод
* Актуална българистика
* Българска филология и етнология
* Кино и литература
* Балканистика
* Приложна лингвистика (испански език)
* Превод за европейските институции
* Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение
* Интеркултурна комуникация
* Language and linguistics
* Актуална русистика
* Славистика
* Философия и социални науки през ХХ век
* Философия и психично здраве
* Спектрохимичен анализ
* Радиохимия и радиоекология
* Химия и екология
* Хранителна химия
* Медицинска химия
* Органична химия
* Компютърна химия

Доктор:

* Екология и опазване на екосистемите
* Молекулярна биология
* Клетъчна биология
* Зоология
* Ботаника
* Микробиология
* Генетика
* Политическа икономия
* Информатика
* Геометрия и топология
* Математическо моделиране и приложение на математиката
* Алгебра и теория на числата
* Математически анализ
* Диферинциални уравнения
* Диференциални уравнения
* Музикознание и музикално изкуство
* Теория на възпитанието и дидактика
* История на педагогиката и българското образование
* Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)
* Методика на обучението по изобразително изкуство
* Методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ
* Методика на обучението по информатика и информационни технологии
* Методика на обучението по бит и технологии
* Методика на обучението по физика
* Методика на обучението по математика и информационни технологии
* Методика на обучението по математика
* Методика на обучението по български език и литература
* Методика на обучението по химия
* Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
* Методика на обучението по информационни технологии
* История на държавата и правото
* Гражданско и семейно право
* Административно право и административен процес
* Наказателен процес
* Международно право и международни отношения
* Граждански процес
* Наказателно право
* Трудово право и обществено осигуряване
* Педагогическа и възрастова психология
* Специална психология
* Социология
* Етнология
* Науки за културата
* Социална антропология
* Управление на образованието
* Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
* Български език
* Славянски езици
* Романски езици
* Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
* Общо и сравнително езикознание
* Теория и история на литературата
* Славянски езици (Морфология на съвременния руски)
* Българска литература (Българска литература след първата световна война)
* Романски езици (Съвременен френски език – Синтаксис)
* Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология)
* Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
* Химична кенетика и катализ
* Технология на животинските ирастителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козме…
* Неорганична химия
* Технология на неорганичните вещества
* Органична химия
* Физикохимия
* Аналитична химия

Информация за кандидат-студенти от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

За подробна информация свързана с таксата за обучение на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.