Рейтинг

Рейтингова система на висшите училища в България според МОН

В рейтингова система на висшите училища в България според МОН за 2016 г. са включени 52 професионални направления.
Рейтингова система

“Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери”– Сенека

Професионално направление
Администрация и управление
Архитектура, строителство и геодезия
Биологически науки
Биотехнологии
Ветеринарна медицина
Военно дело
Горско стопанство
Електротехника, електроника и автоматика
Енергетика
Животновъдство
Здравни грижи
Изобразително изкуство
Икономика
Информатика и компютърни науки
История и археология
Комуникационна и компютърна техника
Математика
Материали и материалознание
Машинно инженерство
Медицина
Металургия
Музикално и танцово изкуство
Науки за земята
Национална сигурност
Обществени комуникации и информационни науки
Обществено здраве
Общо инженерство
Педагогика
Педагогика на обучението
Политически науки
Право
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Психология
Растениевъдство
Растителна защита
Религия и теология
Социални дейности
Социология, антропология и науки за културата
Спорт
Стоматология
Театрално и филмово изкуство
Теория и управление на образованието
Теория на изкуствата
Транспорт, корабоплаване и авиация
Туризъм
Фармация
Физически науки
Филология
Философия
Химически науки
Химични технологии
Хранителни технологии