Русенски университет Ангел Кънчев

Русенски университет Ангел Кънчев: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Русенски университет

By Gabriel VanHelsing (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Основаван: 1945 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Русе 7017, ул. Студентска 8, /карта/

Контакти: тел. (082) 888 465 / факс (082) 845 708 / secretary@uni-ruse.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Архитектура, строителство и геодезия
– Електротехника, електроника и автоматика
– Здравни грижи
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Материали и материалознание
– Машинно инженерство
– Обществено здраве
– Общо инженерство
– Педагогика
– Педагогика на обучението по …
– Политически науки
– Право
– Растениевъдство
– Социални дейности
– Транспорт, корабоплаване и авиация
– Филология

Специалности в Русенски университет “Ангел Кънчев”

Бакалавър:

* Стопанско управление
* Публична администрация
* Бизнес мениджмънт
* Строително инженерство
* Електроника
* Автоматика, информационна и управляваща техника
* Електроенергетика и електрообзавеждане
* Компютърно управление и автоматизация
* Акушерка
* Медицинска сестра
* Икономика
* Международни икономически отношения
* Маркетинг
* Информатика и информационни технологии в бизнеса
* Компютърни науки
* Компютърни системи и технологии
* Телекомуникационни системи
* Информационни и комуникационни технологии
* Интернет и мобилни комуникации
* Финансова математика
* Технология на материалите и материалознание
* Материалознание и технологии
* Хидравлична и пневматична техника
* Земеделска техника и технологии
* Компютъризирано проектиране в машиностроенето и уредостроенето
* Мениджмънт и сервиз на техниката
* Машиностроителни технологии и мениджмънт
* Климатизация, хидравлика и газификация
* Машинно инженерство
* Механотехника и мехатроника
* Кинезитерапия
* Ерготерапия
* Индустриален мениджмънт
* Индустриално инженерство
* Екология и техника за опазване на околната среда
* Аграрно инженерство
* Промишлен дизайн
* Мениджмънт на качеството и метрология
* Евроатлантическа и глобална сигурност
* Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда
* Социална педагогика
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Педагогика на обучението по български език и история
* Педагогика на обучението по математика и информатика
* Български език и история
* Математика и информатика
* Европеистика
* Европеистика и глобалистика
* Европеистика и многостепенно управление
* Растениевъдство
* Социални дейности
* Транспортна техника и технологии
* Технология и управление на транспорта
* Експлоатация на флота и пристанищата
* Технологии и логистика на водния транспорт

Магистър:

* Бизнес администрация
* Европеистика и публична администрация
* Предприемачество и иновации
* Мениджмънт на регионалното развитие
* Мениджмънт на европейски проекти
* Електроника
* Автоматика, информационна и управляваща техника
* Електроенергетика и електрообзавеждане
* Енергийна ефективност
* Възобновяеми енергийни източници и технологии
* Автоматика и компютърни системи за автоматизация
* Автоматика и мехатроника
* Маркетинг
* Корпоративен маркетинг
* Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор
* Софтуерно инженерство
* Приложение на информационните технологии в учебния процес
* Информатика
* Информационни технологии в издателската дейност
* Математическо моделиране в инженерството
* Компютърни системи и технологии
* Компютърни системи и мрежи
* Телекомуникационни мрежи
* Телекомуникационни системи
* Интернет и мултимедийни комуникации
* Заваряване
* Технология на материалите
* Заваряване и нормативна база
* Диагностика и сервиз на техниката
* Технологии за машини с ЦПУ
* Мениджмънт и сервиз на техника
* Земеделска техника и технологии
* Топло- и газоснабдяване
* Енергийни машини и съоръжения
* Машиностроене
* Компютърни технологии в машинното инженерство
* Кинезитерапия
* Егротерапия в общността
* Индустриален мениджмънт
* Индустриално инженерство
* Екология и техника за опазване на околната среда
* Управление на качеството
* Инженерна екология
* Индустриален мениджмънт и маркетинг
* Управление на техниката в земеделието
* Промишлен дизайн
* Управление на техниката в растениевъдството
* Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище
* Социална педагогика и социална работ
* Педагогичеса и социална работа с деца и семейства
* Културен туризъм, екскурзоводство и образование
* Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Информационни и образователни технологии
* Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език)
* Лингводидактика в началното училище (английски език
* Социално-педагогически дейности
* Информатика и информационни технологии в образованиет
* Информационни технологии в обучението по математика и информатика
* Информационни и образователни технологии
* Европеистика
* Международно сътрудничество и европейски проекти
* Европеистика и регионално сътрудничество
* Европеистика и публична администрация
* Право
* Биологично земеделие
* Клинична социална работа
* Транспортна техника и технологии
* Технология и управление на транспорта
* Изследване на ДВГ
* Сервиз на транспортна техника
* Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника
* Автомобилна техника
* Хибридни и електрически превозни средства
* Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника

Доктор:

* Социално управление
* Автоматизация на производството
* Електроснабдяване и електрообзавеждане
* Електронизация
* Икономика и управление (индустрия)
* Политическа икономия
* Информатика
* Комуникационни мрежи и системи
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
* Теоретични основи на комуникационната техника
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)
* Автоматизация на области от нематериалната сфера
* Материалознание и технология на машиностроителните материали
* Подемно-транспортни машини
* Хидравлични машини, системи и хидромеханика
* Системи и устройства за опазване на околната среда
* Механизация и електрификация на животновъдството
* Промишлена топлотехника
* Селскостопански и хидромелиоративни машини
* Механизация и електрификация на растениевъдството
* Ергономия и промишлен дизайн
* Метрология и метрологично осигуряване
* Теория на възпитанието и дидактика
* Гражданско и семейно право
* Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
* Управление и организация на автомобилния транспорт
* Машинознание и машинни елементи
* Двигатели с вътрешно горене
* Автомобили, трактори и кари
* Общо и сравнително езикознание

Информация за кандидат-студенти от Русенски университет “Ангел Кънчев”

За подробна информация свързана с прием и онлайн кандидатстване моля, кликнете /тук/.

Такси за студенти от Русенски университет “Ангел Кънчев”

За подробна информация свързана с таксите за обучение моля, кликнете /тук/.