Софийски университет

Софийски университет Св. Климент Охридски: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Софийски университет

By Casual14 (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Основаван: 1888 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1504, бул. Цар Освободител 15, /карта/

Контакти: тел. (02) 862 3552 / info@uni-sofia.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Биологически науки
– Биотехнологии
– Здравни грижи
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Медицина
– Науки за земята
– Обществени комуникации и информационни науки
– Обществено здраве
– Педагогика
– Педагогика на обучението
– Политически науки
– Право
– Психология
– Религия и теология
– Социални дейности
– Социология, антропология и науки за културата
– Теория и управление на образованието
– Туризъм
– Фармация
– Физически науки
– Филология
– Философия
– Химически науки

Специалности в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Бакалавър:

* История
* Археология
* Етнология
* История и география
* Архивистика и документалистика
* Минало и съвремие на Югоизточна Европа
* История и философия
* Класическа филология
* Новогръцка филология
* Унгарска филология
* Френска филология
* Италианска филология
* Румънска филология
* Немска филология
* Скандинавистика
* Английска филология
* Испанска филология
* Португалска филология
* Европейски съюз и европейска интеграция
* Арабистика
* Китаистика
* Японистика
* Кореистика
* Арменистика и кавказология
* Индология
* Иранистика
* Тюркология
* Южна, Източна и Югоизточна Азия
* Българска филология
* Славянска филология
* Руска филология
* Балканистика
* Философия
* Психология
* Социология
* Политология
* Културология
* Библиотечно-информационни науки
* Публична администрация
* Европеистика
* Педагогика
* Социални дейности
* Неформално образование
* Теология (Богословие)
* Религията в Европа
* Журналистика
* Връзки с обществеността
* Книгоиздаване
* Международни отношения
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Предучилищна педагогика и чужд език
* Специална педагогика
* Социална педагогика
* Изобразително изкуство
* Музика
* Логопедия
* Педагогика на масовата и художествена комуникация
* Педагогика на масовата и художествена комуникация на английски език
* Физическо възпитание и спорт
* Икономика и финанси (прием от 2014 г.)
* Икономика (без прием от 2014 г.)
* Стопанско управление
* Математика
* Приложна математика
* Математика и информатика
* Статистика
* Информатика
* Компютърни науки
* Софтуерно инженерство
* Информационни системи
* Химия
* Екохимия
* Компютърна химия
* Ядрена химия
* Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език)
* Химия и информатика
* Химия и английски език – нова специалност с първи прием през учебната 2014/2015 г.
* Химия и физика – нулев прием за учебната 2014/2015 г.
* Геология
* География
* Туризъм
* Регионално развитие и политика
* Физика
* Инженерна физика
* Ядрена техника и ядрена енергетика
* Астрофизика, метеорология и геофизика
* Медицинска физика
* Физика и математика
* Физика и информатика
* Комуникации и физична електроника
* Квантова и космическа теоретична физика
* Оптометрия
* Фотоника и лазерна физика
* Nuclear and Particle Physics
* Медицинска сестра
* Медицинска рехабилитация и ерготерапия
* Агробиотехнологии
* Биомениджмънт и устойчиво развитие
* Биология
* Молекулярна биология
* Биотехнологии
* Екология и опaзване на околната среда
* Биология и химия
* География и биология
* Биология и английски език

Магистър:

* Античност и средновековие
* Българско средновековие: държава, общество, култура
* Възраждане и памет
* Модерна България: държава и общество (кр. на ХІХ-нач. на ХХI в.)
* Християнство и ислям на Балканите
* Европейски Югоизток
* Европейски Югоизток (международната магистърска програма)
* Дипломация и разузнаване на Балканите
* Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVI–ХХІ в.
* История на Евразия, Русия и Източна Европа
* История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)
* Американистика и трансатлантически отношения
* Историко-етнически модели на националната сигурност
* Образованието по история в средното училище
* Археология
* Археометрия
* Етнология и културна антропология
* Културен туризъм (с ГГФ)
* Документални и архивни ресурси
* Mузеология
* Стопанска и социална история
* Антична култура и литература
* Езикознание и превод
* Култура на Унгария и превод
* Превод
* Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация
* Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България
* Конферентен превод
* Език – култура – превод
* Нордистика
* Комуникация: език, литература, медии
* Език и култура
* Американистика и трансатлантически отношения
* Приложна лингвистика
* Ибероамериканистика
* Устен превод
* Семиотика, език и реклама
* Методика на чуждоезиковото обучение
* Близкоизточни изледвания: Общество и култура на арабския свят
* Общество и култура на арабския свят
* Японски език и култура
* Общество и култура на Корея
* Индийско и иранско културознание и обществознание
* Приложно-лингвистична туркология
* Османистика
* Южна, Източна и Югоизточна Азия
* Културни връзки и геополитика на Европейския съюз
* Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на Европейския съюз
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
* Начална училищна педагогика
* Педагогика на масовата и художествена комуникация
* Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
* Предучилищна педагогика
* Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/
* Спортни дейности и туризъм
* Логопедия
* Логопедия – комуникативни нарушения на развитието
* Специална педагогика
* Специална педагогика /на английски език/
* Ерготерапия за деца и лица с нарушения
* Педагогика на зрително затруднени
* Слухово-речева рехабилитация
* Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
* Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействата
* Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители
* Музикална педагогика
* Музикални и мултимедийни технологии
* Рекламен дизайн и педагогика
* Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
* Графичен дизайн
* Приложна икономика
* Статистика, иконометрия и актюерство
* Финанси и банково дело
* Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
* Счетоводство и одит
* Корпоративно счетоводство със секторна специализация
* Финансов мениджмънт на английски език
* Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – с прием през септември и февруари всяка година
* Приложна иконометрия и икономическо моделиране – на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling – в партньорство с Experian
* Приложна икономика – за неикономисти
* Статистика, иконометрия и актюерство – за неикономисти
* Финансов мениджмънт на английски език
* Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги – за неикономисти
* Счетоводство и одит – за неикономисти
* Корпоративно счетоводство със секторна специализация – за неикономисти
* Финанси и банково дело – за неикономисти
* Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за неикономисти – с прием през септември и февруари всяка година
* Приложна икономика – за професионален бакалавър
* Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги – за професионален бакалавър
* Статистика, иконометрия и актюерство – за професионален бакалавър
* Финансов мениджмънт на английски език
* Бизнес-администрация – Стратегическо управление
* Бизнес-администрация – Развитие на човешките ресурси
* Управленски информационни системи
* Икономика и управление на туризма
* Икономика и управление на публичния сектор
* Business Administration – Strategic Management (in English)
* Business Administration – Human Resources Development (in English)
* Бизнес-администрация – Стратегическо управление – за неспециалисти
* Бизнес-администрация – Развитие на човешките ресурси – за неспециалисти
* Управленски информационни системи – за неспециалисти
* Икономика и управление на туризма – за неспециалисти
* Икономика и управление на публичния сектор – за неспециалисти
* Бизнес-администрация – Стратегическо управление – за професионални бакалаври
* Бизнес-администрация – Развитие на човешките ресурси – за професионални бакалаври
* Икономика и управление на туризма – за професионален бакалавър
* Икономика и управление на публичния сектор – за професионален бакалавър
* Управленски информационни системи – за професионален бакалавър
* Ядрена техника и ядрена енергетика
* Астрономия и астрофизика
* Aстрономия и популяризация на астрономията
* Геофизика
* Метеорология
* Оптика и спектроскопия
* Теоретична и математическа физика
* Физика на ядрото и елементарните частици
* Космически изследвания
* Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET) – частично на английски език
* Твърдотелни нанотехнологии
* Квантова електроника и лазерна техника
* Микроелектроника и информационни технологии
* Аерокосмическо инженерство и комуникации
* Безжични мрежи и устройства – I
* Ядрена енергетика и технологии
* Методология на обучението по физика и астрономия
* Комуникации и физична електроника
* Оптометрия
* Медицинска физика
* Комуникационна и компютърна техника
* Безжични мрежи и устройства – II
* Обща антропология (за неспециалисти)
* Алгология и микология
* Ботаника (висши растения)
* Структурна ботаника
* Ентомология
* Зоология
* Обща антропология
* Паразитология
* Биология на развитието
* Клетъчна биология и патология
* Приложна хидробиология и аквакултури
* Биобизнес
* Приложна хидробиология и аквакултури (за неспециалисти)
* Генетика и геномика (за неспециалисти) летен прием
* Биохимия
* Биофизика
* Генетика и геномика
* Микробиология и микробиологичен контрол
* Физиология на растенията
* Физиология на животните и човека
* Вирусология
* Вирусология задочно обучение
* Индустриални биотехнологии
* Растителни биотехнологии
* Екологична биотехнология
* Генно и клетъчно инженерство
* Екология – задочно обучение
* Екология (за неспециалисти)
* Опазване на околната среда (за неспециалисти)
* Екология
* Опазване на околната среда
* Екологично образование
* Екомениджмънт
* Молекулярна агробиотехнология
* Качество и безопасност на храните
* Биоземеделие и биоконтрол
* Учител по биология на английски език
* Учител по биология на английски език (задочно обучение)
* Учител по биология на английски език – задочно платено обучение (за неспециалисти) летен прием
* Медицина
* Медицина (in English language)
* Културни връзки и геополитика на ЕС – EUEI
* Църковно социално дело
* Църква и медии
* Лингвистика – езикова система и речеви практики
* Литературознание
* Преводач-редактор
* Литература, кино и визуална култура
* Интерпретативна антропология
* Литературата – творческо писане
* Трансгранична българистика
* Старобългаристика
* Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката
* Опазване на българското културно наследство
* Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)
* Образованието по български език и литература в средното училище
* Език. Култура. Превод
* Руска литература, култура и художествен превод
* История на философията
* Философия
* Философия с преподаване на английски език
* Философия на съзнанието и езика
* Виртуална култура
* Интегративна биоетика
* Философска антропология
* Социални изследвания на пола
* Психология на здравето (за кандидати с бакалавърска степен по Психология)
* Психология на здравето (за бакалаври с хуманитарна специалност, медицина, стоматология, фармация, здравни грижи)
* General Psychology in English
* Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология
* Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност
* Клинична психология
* Социална и юридическа психология
* Организационно поведение и консултиране на организацията
* Трудова и организационна психология
* Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
* Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
* Градски изследвания
* Политическа социология
* Международни отношения и проблеми на сигурността
* Политически мениджмънт
* Политическо консултиране
* Културна антропология
* Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)
* Мениджмънт и социализация на културното наследство
* История на жените и половете
* История на книгата и четенето
* Библиотечно-информационни науки и културна политика
* Библиотечно-информационни технологии
* Управление на електронно съдържание
* Публична администрация
* Европейска публична администрация
* Публичeн мениджмънт и политики
* Public Administration (in English)
* Европейска интеграция и дипломация на ЕС
* E-Европа
* Европейски проекти
* Реторика
* Право
* Право на ЕС
* Въпросник за магистърски програми по МО за държавна субсидия
* Международни бизнес отношения
* Международни организации и многостранна дипломация
* Международна сигурност
* Частни отношения с презгранични последици в ЕС
* „Европейска магистърска програма по права на човека и демократизация“ (E.MA)
* Културни връзки и геополитика на ЕС
* Педагогика на девиантното поведение – редовно и задочно обучение
* Образователен мениджмънт – редовно и задочно обучение
* Съвременни образователни технологии – редовно и задочно обучение
* Съвременни образователни технологии (с придобиване на професионална квалификация „учител“) – редовно и задочно обучение
* Информационни и комуникационни технологии в образованието – редовно и задочно обучение
* Управление на институциите за социална работа – редовно и задочно обучение
* Социална работа с деца и семейства – редовно и задочно обучение
* Клинична социална работа – задочно обучение
* Квалификация и пренасочване на работна сила – задочно обучение
* Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование – задочно обучение
* Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование – задочно обучение
* Църковно социално дело
* Вяра и живот
* Извори и традиция на богословието
* Литургия и музика
* Религия и образование
* Съвременни аспекти на богословието
* Християнско поклонничество
* Църковно социално дело
* Религия и общество
* Църква и медии
* Журналистика и медии
* Преса и медии
* Продуцентство и креативна индустрия (2 сем.)
* Продуцентство и креативна индустрия (3 сем.)
* Електронни медии
* Международна журналистика (2 сем.)
* Международна журналистика (3 сем.)
* Вътрешнополитическа журналистика
* Лайфстайл журналистика (2 сем.)
* Спортна журналистика
* Връзки с обществеността
* Креативна комуникация
* Публична комуникация
* Книгоиздаване през ХХІ век
* Лайфстайл журналистика (3 сем.) – летен прием
* Онлайн журналистика и медии – летен прием
* Алгебра, геометрия и топология
* Динамични системи и теория на числата
* Logic and Algorithms
* Уравнения на математичната физика
* Електронно обучение (редовно и задочно обучение)
* Технологии за обучение по математика и информатика (редовно и задочно обучение)
* Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които са завършили ФМИ или сродни факултети)
* Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които не са завършили ФМИ или сродни факултети)
* Probability, actuarial sciences and Statistics (на английски език, задочно обучение)
* Изчислителна математика и математическо моделиране (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
* Математическо моделиране в икономиката (за бакалаври, които са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни специалности)
* Оптимизация
* Уравнения на математичната физика и приложения
* Био- и медицинска информатика
* Вградени системи
* Електронен бизнес и електронно управление
* Electronic Business (на английски език)
* Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
* Извличане на информация и откриване на знания
* Изкуствен интелект
* Информационни системи
* Информационно-технологични услуги и проекти
* Компютърна графика
* Компютърна лингвистика
* Логика и алгоритми
* Мехатроника и роботика
* Разпределени системи и мобилни технологии
* Софтуерни технологии
* Технологии за знания и иновации
* Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии
* Фармация
* Екохимия
* Медицинска химия
* Медицинска и фармакологична биофизикохимия
* Дисперсни системи в химичните технологии
* Неорганични вещества и материали за съвременните технологии
* Органични материали във висшите технологии
* Функционални материали
* Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
* Изчислителна химия
* Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения
* Археометрия
* Биоаналитична и бионеорганична химия
* Полимери
* Химия на твърдото състояние
* Радиохимия и радиоекология
* Ядрена химия
* Учител по химия
* Приложна икономическа геология (Applied Economic Geology)
* Геология и палеонтология
* Геохимия
* Палеонтология и биостратиграфия
* Приложна геохимия
* Гемология
* Археометрия
* Географски информационни системи и картография
* Геоморфология
* Изменения на климата и управление на водите
* Физическа география и ландшафтна екология
* Регионална и политическа география
* Регионално развитие и управление
* Регионални геоенергийни ресурси и стратегии
* Културна и политическа география
* Географско образование
* Развитие и управление на селските райони
* Управление на туристически дестинации
* Управление на туристически дестинации (след ОКС „професионален бакалавър по туризъм“)
* Културен туризъм
* Екотуризъм
* Туризъм
* Планиране и управление на териториални системи
* Регионална сигурност
* Управление на човешките ресурси

Информация за кандидат-студенти от Софийски университет “Св. Климент Охридски”

За подробна информация свързана с прием за бакалавър и магистър след средно образование моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с прием за магистър след висше образование моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Софийски университет “Св. Климент Охридски”

За подробна информация свързана с информация относно семестриалните такси моля, кликнете /тук/.