Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов

Стопанска академия Димитър Ценов – Свищов: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Стопанска академия

By Powerfox (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Специалности в Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Екомениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Застраховане и социално дело (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на кооперациите (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на индустрията (редовна и задочна форма на обучение)
* Аграрна икономика (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес информатика (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (редовна и задочна форма на обучение)
* Прогнозиране и планиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Статистика и иконометрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Стопански и финансов контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Макроикономика (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна макроикономика (редовна и задочна форма на обучение)
* Erasmus (редовна форма на обучение)
* Стратегическо и бизнес планиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриална бизнес икономика (редовна и задочна форма на обучение)

Професионален бакалавър:

* Застраховане и социално дело (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Управление на човешките ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Стопанско управление (дистанционна форма на обучение)
* Публична администрация (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на териториалното развитие (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на бизнес организациите (дистанционна форма на обучение)
* Бизнес администрация (редовна и дистанционна форма на обучение)
* Екомениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Екомениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Екомениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Публична администрация /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Фирмен мениджмънт и контролинг (дистанционна форма на обучение)
* Психология и поведение в управлението /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Фирмен мениджмънт и контролинг /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Бизнесадминистрация /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на териториалното развитие /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на бизнесорганизациите /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на бизнесорганизациите /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Образователен мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на териториалното развитие /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Фирмен мениджмънт и контролинг /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Психология и поведение в управлението /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Консултиране и администриране в мениджмънта (дистанционна форма на обучение)
* Психология и поведение в управлението (дистанционна форма на обучение)
* Образователен мениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Бизнесадминистрация /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Агробизнес (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Маркетинг (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Застраховане (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Държавни и общински финанси (дистанционна форма на обучение)
* Банков мениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Международен туризъм (дистанционна форма на обучение)
* Финансов контрол и външен одит /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Валутен, митнически и данъчен контрол /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Агробизнес /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Приложна статистика (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в публичния сектор (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в банките (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Социален мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на търговската дейност (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Международен бизнес и мениджмънт (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Корпоративен мениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Информационни технологии в бизнеса (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Бизнеспланиране (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Валутен, митнически и данъчен контрол (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Вътрешен одит (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика и мениджмънт на туризма (дистанционна форма на обучение)
* Европейски бизнес и регулации (дистанционна форма на обучение)
* Маркетингови комуникации (дистанционна форма на обучение)
* Инвестиционен мениджмънт (дистанционна форма на обучение)
* Търговско посредничество и инвестиционно банкиране (дистанционна форма на обучение)
* Международни проекти (дистанционна форма на обучение)
* Финансов анализ и контрол (дистанционна форма на обучение)
* Финансово управление в публичния сектор (дистанционна форма на обучение)
* Финансов контрол и външен одит (дистанционна форма на обучение)
* Вътрешен одит /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Банков мениджмънт /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Застраховане /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Икономика и мениджмънт на туризма /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Инвестиционен мениджмънт /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Информационни технологии в бизнеса /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на търговската дейност /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Международен туризъм /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Международен бизнес и мениджмънт /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Социален мениджмънт /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в публичния сектор /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в банките /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Търговско посредничество и инвестиционно банкиране /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Валутен, митнически и данъчен контрол /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Финансово управление в публичния сектор /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Агробизнес /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Банков мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Инвестиционен мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Информационни технологии в бизнеса /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Застраховане /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Икономика и мениджмънт на туризма /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт на търговската дейност /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Корпоративен мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Международен бизнес и мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия /след неикономически специалности/ (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Търговско посредничество и инвестиционно банкиране /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в публичния сектор /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Социален мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит в банките /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Управление на проекти /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Финансово управление в публичния сектор /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Финансов контрол и външен одит /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт /след неикономически специалности/ (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Държавни и общински финанси /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)
* Държавни и общински финанси /след професионален бакалавър/ (дистанционна форма на обучение)
* Управление на проекти /след неикономически специалности/ (дистанционна форма на обучение)

Доктор:

* Социално управление (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Политическа икономия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /по отрасли/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Приложение на изчислителната техника в икономиката (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Статистика и демография (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Световно стопанство и международни икономически отношения (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Планиране (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов

За подробна информация свързана с прием на бакалаври моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с прием на магистри моля, кликнете /тук/.