Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти

Технически университет Габрово

By Иван Иванов (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Технически университет – Габрово

Основаван: 1964 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Габрово 5300, ул. Хаджи Димитър 4, /карта/

Контакти: тел. (066) 827 219 / факс (066) 801 155 / info@tugab.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Икономика
– Комуникационна и компютърна техника
– Материали и материалознание
– Машинно инженерство
– Общо инженерство
– Социални дейности

Специалности в Технически университет – Габрово

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Мобилни и сателитни комуникации (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на материалите и материалознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на материалите и менижмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидравлична и пневматична техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Текстилна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Прецизна техника и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Мехатроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни технологии в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидравлична, пневматична и топлинна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Текстилна техника, дизайн и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Дизайн,техника и технологии в текстила (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриално инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна форма на обучение)
* Техника и технологии за опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърен дизайн в индустрията (редовна форма на обучение)
* Социални дейности (редовна и задочна форма на обучение)

Професионален бакалавър:

* Електротехника (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна форма на обучение)
* Текстилна техника и технологии (редовнаа форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна форма на обучение)
* Машиностроене (редовна форма на обучение)
* Автомобилно машиностроене (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Стопанско управление (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техник (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Автомобилна електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Оптоелектроника и лазерна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на материалите и материалознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидравлична и пневматична техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Текстилна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Прецизна техника и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриално инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустрията (редовна и задочна форма на обучение)
* Опазване на околната среда и устойчиво развитие (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии за опазване на околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Безопасност на труда (задочна форма на обучение)
* Социални дейности (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Светлинна техника и източници на светлина (редовна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Микроелектроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Квантова и оптоелектроника (редовна форма на обучение)
* Индустриална електроника (редовна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Електронизация (редовна форма на обучение)
* Електромеханика (самостоятелна форма на обучение)
* Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Промишлена топлотехника (редовна форма на обучение)
* Комуникационни мрежи и системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи, комплекси и мрежи (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (редовна форма на обучение)
* Материалознание и технология на машиностроителните материали (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Теория на механизмите, машините и автоматичните линии (редовна форма на обучение)
* Хидравлични и пневматични задвижващи системи (редовна форма на обучение)
* Машинознание и машинни елементи (редовна форма на обучение)
* Металорежещи машини и системи (самостоятелна форма на обучение)
* Технология на машиностроенето (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Машини и съоръжения за леката промишленост (редовна форма на обучение)
* Точно уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Метрология и метрологично осигуряване (редовна форма на обучение)
* Рязане на материалите и режещи инструменти (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Технически университет – Габрово

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.