Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти

Тракийски университет

By Lina56 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Тракийски университет – Стара Загора

Основаван: 1995 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Стара Загора 6000, Студентски град, /карта/

Контакти: тел. (042) 670 104 / info@uni-sz.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Биологически науки
– Ветеринарна медицина
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Животновъдство
– Здравни грижи
– Икономика
– Машинно инженерство
– Медицина
– Обществени комуникации и информационни науки
– Обществено здраве
– Общо инженерство
– Педагогика
– Психология
– Растениевъдство
– Социални дейности
– Хранителни технологии

Специалности в Тракийски университет – Стара Загора

Бакалавър:

* Аграрен факултет
* Aгрономство
* Aграрно инженерство
* Зооинжинерство
* Екология и опазване на околната среда
* Рибовъдство и аквакултура
* Акушерка
* Медицинска сестра
* Социални дейности
* Управление на здравните грижи
* Медицинска рехабилитация и ерготерапия
* Лекарски асистент
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Начална училищна педагогика с чужд език
* Социална педагогика
* Специална педагогика
* Педагогика на обучението по информационни технологии
* Аграрна икономика
* Бизнесикономика
* Регионална икономика

Професионален бакалавър:

* Рехабилитатор
* Медицински лаборант
* Гериатрични грижи

Магистър:

* Екология и опазване на околната среда
* Опазване и управление на околната среда
* Екотуризъм
* Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии
* Ветеринарна медицина
* Ветеринарна администрация
* Санитарна микробиология и безопасност на храните
* Автоматика, информационна и управляваща техника
* Електротехника
* Информационни и комуникационни технологии в образованието
* Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация
* Автоматика и компютърни системи
* Мултимедийни и компютърни системи и услуги
* Топло и газоснабдяване
* Овцевъдство и козевъдство
* Говедовъдство и биволовъдство
* Свиневъдство
* Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи
* Коневъдство
* Хранене на селскостопанските животни
* Управление на системите за безопасност и качество на храните
* Технология на мляко и млечни продукти
* Технология на месо и месни продукти
* Комбинирани фуражи и хранене
* Специални отрасли
* Конен спорт
* Аквакултура
* Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
* Птицевъдство
* Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството
* Развъждане на селскостопански животни
* Регионално планиране и развитие
* Финанси и банки
* Икономика и управление на агробизнеса
* Предприемачество и иновации
* Устойчиво регионално развитие
* Икономика на алтернативния туризъм
* Предприемачество и финансов мениджмънт на предприятието
* Планиране на регионалното развитие
* Управление на аграрното предприятие
* Икономика и управление на бизнеса
* Икономически анализи и проекти за регионално развитие
* Автотранспортна и земеделска техника
* Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
* Медицина
* Управление на здравните грижи
* Земеделска техника
* Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор
* Мениджмънт на социалните и педагогическите организации
* Ресурсен учител
* Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/
* Педагогическо и психологическо консултиране
* Социална педагогика и социална работа
* Публичен и педагогически мениджмънт
* Специална педагогика – модул Логопедия
* Информационни технологии в детската градина и началното училище
* Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език
* Информационни технологии и творческо развитие в предучилищна и начална училищна възраст
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Начална училищна педагогика – информационни и коминикационни технолгии в началното училище
* Специална педагогика – Педагогика на интелектуалната недостатъчност
* Консултиране в социално-образователната сфера
* Производство на посевен и посадъчен материал
* Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор
* Биологично земеделие
* Производство и реализация на плодова и зеленчукова продукция
* Земеделска техника
* Агроекология и растителна защита
* Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството
* Социални дейности
* Организация и управление на социалната сфера
* Безопасност и качество на храните

Доктор:

* Организация и управление на производството
* Биохимия
* Биофизика
* Екология и опазване на екосистемите
* Молекулярна биология
* Физиология на животните и човека
* Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
* Ветеринарно-санитарна експертиза
* Морфология
* Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване
* Патология на животните
* Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/
* Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни
* Ветеринарна хирургия
* Птицевъдство
* Специални отрасли /коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др./
* Говедовъдство и биволовъдство
* Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
* Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване
* Организация и управление извън сферата на материалното производство /по отрасли и подотрасли/
* Икономика и управление /по отрасли/
* Народно стопанство /вкл. регионална икономика и история на народното стопанство/
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
* Психиатрия
* Неврология
* Дерматология и венерология
* Ото-рино- ларингология
* Офталмология
* Инфекциозни болести
* Обща хирургия
* Анестезиология и реаниматология
* Кардиология
* Акушерство и гинекология
* Патофизиология /вкл. Ветеринарна патофизиология/
* Имунология
* Ендокринология
* Професионални заболявания
* Съдебна медицина
* Епидемиология
* Неврохирургия
* Сърдечносъдова хирургия
* Анатомия, хистология и цитология
* Обща медицина
* Микробиология
* Детска хирургия
* Патологоанатомия и цитопатология
* Организация и управление извън сферата на материалното производство
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
* Специална педагогика
* Теория на възпитанието и дидактика
* Теория на възпитанието и дидактиката
* Медицинска психология
* Организация и управление извън сверата на материалното производство

Информация за кандидат-студенти от Тракийски университет – Стара Загора

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.