Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Университет Проф. д-р Асен Златаров – Бургас: Информация относно специалности и форми на обучение

Университет Проф. д-р Асен Златаров

By Vassia Atanassova – Spiritia (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Основаван: 1995 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Бургас 8010, ул. Проф. Якимов 1, /карта/

Контакти: тел. (056) 860 041 / факс (056) 880 249 / office@btu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Биотехнологии
– Електротехника, електроника и автоматика
– Здравни грижи
– Икономика
– Комуникационна и компютърна техника
– Материали и материалознание
– Машинно инженерство
– Обществено здраве
– Общо инженерство
– Педагогика
– Педагогика на обучението
– Транспорт, корабоплаване и авиация
– Туризъм
– Филология
– Химически науки
– Химични технологии

Специалности в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Бакалавър:

* Стопанско управление
* Биотехнологии
* Електроника
* Медицинска сестра
* Маркетинг
* Компютърни системи и технологии
* Технология на материалите и материалознание
* Медицинска рехабилитация и ерготерапия
* Здравен мениджмънт
* Индустриален мениджмънт
* Социална педагогика
* Предучилищна педагогика и чужд език
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Педагогика на обучението по български език и история
* История и психология
* Туризъм
* Българска филология
* Химия
* Екология и опазване на околната среда
* Неорганични химични технологии
* Органични химични технологии
* Химично инженерство

Професионален бакалавър:

* Електроника
* Електротехника
* Помощник фармацевт
* Рехабилитатор
* Компютърни системи и технологии
* Машиностроене и уредостроене
* Транспортна техника и технологии
* Организация и управление на туристическото обслужване
* Организация и управление на хотели и ресторанти

Магистър:

* Стопанско управление
* Стопанско управление /широк профил/
* Биотехнологии
* Биотехнология
* Електроника
* Електроника /след проф.бак./
* Електротехника /след проф. бакалавър и бакалавър от други ПН/
* Здравен мениджмънт
* Маркетинг
* Маркетинг /след неикономически специалности/
* Маркетинг /след професионален бакалавър/
* Компютърни системи и технологии
* Компютърни технологии
* Технология на материалите и материалознание
* Здравен мениджмънт
* Индустриален мениджмънт
* Индустриален мениджмънт /широк профил/
* Социална педагогика
* Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф. бакалавър/
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Български език и история
* Български език и история – широк профил
* Транспортна техника и технологии /след проф. бак./
* Управление на туризма /широк профил/
* Туризъм /след проф. бакалавър по Туризъм/
* Туризъм
* Българска филология
* Химия
* Екология и опазване на околната среда
* Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование – 3 сем.
* Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование – 4 сем.
* Химично инженерство /широк профил/
* Химични технологии /широк профил/
* Химични технологии
* Химично инженерство

Доктор:

* Организация и управление на производството /индустрия/
* Технология на биологично активните вещества /вкл. ензими, хормони, белтъци/
* Компютърни системи и технологии
* Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали
* Технология на природните и синтетичните горива
* Технология за пречистване на водите