Университет по хранителни технологии

Университет по хранителни технологии – Пловдив: Информация относно специалности и форми на обучение
Университет по хранителни технологии

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Основаван: 1953 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Пловдив 4002, бул. Марица 26, /карта/

Контакти: тел. (032) 643 005 / факс (032) 644 102 / uht@uft-plovdiv.bg

Направления:
– Биологически науки
– Биотехнологии
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Икономика
– Комуникационна и компютърна техника
– Машинно инженерство
– Общо инженерство
– Туризъм
– Химически науки
– Хранителни технологии

Специалности в Университет по хранителни технологии – Пловдив

Бакалавър:

* Биотехнологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на хранителната индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туристическата индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия (редовна форма на обучение)
* Хранително машиностроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост (редовна и задочна форма на обучение)
* Кетъринг (редовна форма на обучение)
* Хотелиерство и ресторантьорство (редовна форма на обучение)
* Туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Анализ и контрол на хранителните продукти (редовна форма на обучение)
* Технология на виното и пивото (редовна и задочна форма на обучение)
* Консервиране и хладилна технология (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на месото и млякото (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на тютюна и тютюневите изделия (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на храните (редовна и задочна форма на обучение)
* Химия и микробиология на храните (редовна форма на обучение)
* Екологичен инженеринг в хранителната индустрия (редовна форма на обучение)
* Технология на напитките (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на ферментационните продукти /с изучаване на френски език/ (редовна форма на обучение)
* Технология на ароматно-вкусовите продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Храни, хранене и диететика (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Биотехнологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Клетъчна и молекулярна биотехнология (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергийна ефективност (редовна и задочна форма на обучение)
* Хладилна и климатична техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Енергийна ефективност (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Енергиен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на индустрията (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на хранителната индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Корпоративен бизнес и предприемачество (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туристическата индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес информационни технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Опаковане и опаковъчна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Хранително машиностроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене (редовна и задочна форма на обучение)
* Туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Кетъринг (редовна и задочна форма на обучение)
* Анализ и контрол на хранителните продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология при производствата на хранително-вкусовата промишленост (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на виното и пивото (редовна и задочна форма на обучение)
* Консервиране и хладилна технология (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на млякото и млечните продукти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на продуктите от месо, риба и птици (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на тютюна и тютюневите изделия (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на ферментационните продукти /с изучаване на френски език/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Безопасност на храните (редовна и задочна форма на обучение)
* Контрол и безопасност на храните от животински произход (редовна и задочна форма на обучение)
* Функционални храни (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Микробиология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Технология на биологичноактивните вещества (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на производството (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриална електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Промишлена топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /хранителна индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи, комплекси и мрежи (редовна форма на обучение)
* Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране (редовна и задочна форма на обучение)
* Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Неорганична химия (редовна форма на обучение)
* Органична химия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Физикохимия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Аналитична химия (самостоятелна форма на обучение)
* Биохимия (редовна форма на обучение)
* Технология на продуктите за обществено хранене (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичната (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Технология на захарта и захарните изделия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Технология на месните и рибните продукти (редовна форма на обучение)
* Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на плодовите и зеленчуковите консерви (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Хладилна технология на хранителните продукти (редовна форма на обучение)
* Технология на млякото и млечните продукти (редовна форма на обучение)
* Технология на тютюна и тютюневите изделия (редовна форма на обучение)
* Технология на алкохолните и безалкохолните напитки (редовна форма на обучение)
* Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите (редовна и задочна форма на обучение)