Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
хтму

Gmiliev at the Bulgarian language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Основаван: 1954 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1756, бул. Климент Охридски 8, /карта/

Контакти: тел. (02) 816 1316 / umo@uctm.edu

Направления:
– Администрация и управление
– Биотехнологии
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– Математика
– Материали и материалознание
– Машинно инженерство
– Металургия
– Общо инженерство
– на Педагогика на обучението по химикотехнологични дисциплини
– Фармация
– Физически науки
– Химически науки
– Химични технологии

Специалности в Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Бакалавър:

* Автоматика и информационни технологии
* Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
* Биоенергийни технологии и биопродукти
* Биомедицинско инженерство
* Биотехнологии
* Електрохимични технологии и защита от корозия
* Енергийна и екологична ефективност в металургията
* Индустриален мениджмънт
* Инженерна екология и опазване на околната среда
* Инженерни материали и материалознание
* Материали и мениджмънт
* Металургия
* Металургия (на английски език)
* Металургия и мениджмънт
* Неорганични химични технологии
* Полимерно инженерство
* Природни и алтернативни горива
* Печатни технологии и полиграфичен дизайн
* Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
* Фин органичен синтез
* Химично инженерство
* Химично инженерство (на немски език)
* Химично и биохимично инженерство (на френски език )
* Целулоза, хартия и опаковки

Магистър:

* Химично и биохимично инженерство (на френски език – след средно обр.)
* Фин органичен синтез
* Полиграфия
* Природни и синтетични горива
* Целулоза, хартия и опаковки
* Текстилна химия
* Кожи и изделия от кожи
* Полимерно инженерство
* Еластични омрежени полимери
* Неорганични вещества
* Стъкло, керамика и свързващи вещества
* Електрохимия и защита от корозия
* Безопасност на производствата
* Биогорива
* Водородни технологии
* Химични технологии в ядрената енергетика
* CAD/САЕ в химичните технологии
* Химично инженерство
* Химично инженерство (на немски език)
* Химично инженерство и устойчиво развитие (на английски или френски език)
* Нанотехнологии и наноматериали
* Материали на метална основа
* Полимерни материали
* Силикатни материали
* Материали и технологии за опто- и микро- електрониката
* Материалознание (на английски език)
* Метрология
* Обработване на металите чрез пластична деформация
* Опазване на околната среда и устойчиво развитие
* Металознание и термично обработване на металите
* Металургични пещи и агрегати
* Металургия на цветните метали и сплави
* Металургия на черните метали
* Металолеене
* Възобновяеми енергийни системи (на английски език) (bg)
* Енергийна и екологична ефективност в металургията
* Автоматика и информационни технологии
* Информационни технологии
* Биотехнологии
* Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
* Екология и опазване на околната среда
* Индустриален мениджмънт
* Управление на качеството
* Стопанско управление
* Биомедицнско инженерство
* Рециклиране на полимери
* Рециклиране на метални материали

Информация за кандидат-студенти от Химикотехнологичен и металургичен университет – София за 2017 г.

За подробна информация свързана с прием на бакалаври и магистри моля, кликнете /тук/.