Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Шуменски университет Епископ Константин Преславски: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти

Шуменски университет

By Jujkomm (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Основаван: 1971 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Шумен 9712, ул. Университетска 115, /карта/

Контакти: тел. (054) 830 495 / факс (054) 830 371 / register@shu-bg.net

Направления:
– Архитектура, строителство и геодезия
– Биологически науки
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Науки за земята
– Национална сигурност
– Обществени комуникации и информационни науки
– Общо инженерство
– Педагогика
– Педагогика на обучението
– Растителна защита
– Религия и теология
– Социални дейности
– Теория и управление на образованието
– Туризъм
– Физически науки
– Филология
– Химически науки

Специалности в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Бакалавър:

* Българска филология
* Английска филология
* Руска филология с бизнес комуникация
* Турска филология с бизнес комуникация
* Приложна германистика
* Приложна лингвистика (Английски език и руски език)
* Приложна лингвистика (Турски език и руски език)
* Журналистика и реклама
* Връзки с обществеността
* История
* Археология
* Теология
* История и география
* Бизнес математика
* Бизнес информатика
* Компютърна информатика
* Компютърни информационни технологии
* Математика и информатика
* Икономика
* Астрономия и метеорология
* Медицинска химия
* Екология и опазване на околната среда
* География и регионална политика
* Биология и химия
* Биология и физика
* География и биология
* Растителна защита
* Туризъм
* Педагогика
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Предучилищна педагогика
* Начална училищна педагогика и чужд език (английски)
* Специална педагогика
* Социална педагогика
* Социални дейности
* Педагогика на обучението по музика
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство
* Педагогика на обучението по физическо възпитание
* Педагогика на обучението по техника и технологии
* Комуникационни и информационни системи
* Компютърни технологии за автоматизация на производството
* Инженерна логистика
* Системи за сигурност
* Геодезия (магистър след средно образование)

Информация за кандидат-студенти от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

За подробна информация свързана с прием на бакалаври моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с прием на магистри моля, кликнете /тук/.