Югозападен университет “Неофит Рилски”

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград: Информация относно специалности, форми на обучение и прием на кандидат-студенти
Югозападен университет

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Основаван: 1975 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Благоевград 2700, ул. Иван Михайлов 66, /карта/

Контакти: тел. (073) 88 5501 / факс (073) 88 5516 / info@swu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Електротехника, електроника и автоматика
– Здравни грижи
– Изобразително изкуство
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Машинно инженерство
– Музикално и танцово изкуство
– Науки за земята
– Национална сигурност
– Обществени комуникации и информационни науки
– Обществено здраве
– Педагогика
– Педагогика на обучението
– Политически науки
– Право
– Психология
– Социални дейности
– Социология, антропология и науки за културата
– Спорт
– Театрално и филмово изкуство
– Теория и управление на образованието
– Туризъм
– Физически науки
– Филология
– Философия
– Химически науки

Специалности в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Бакалавър:

* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Начална училищна педагогика и чужд език
* Предучилищна педагогика и чужд език
* Социална педагогика
* Специална педагогика
* Педагогика и образователен мениджмънт
* Математика и информатика
* Български език и чужд език
* Изобразително изкуство
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство
* Педагогика на музикалното изкуствo
* Педагогика на обучението по техника и технологии
* Педагогика на обучението по физика и математика
* Педагогика на обучението по химия и физика
* Педагогика на обучението по география и история
* Физическо възпитание и спорт
* Техника, технологии и предприемачество
* Педагогика на музикалното изкуство
* Българска филология
* Английска филология
* Приложна лингвистика
* Английски език и етнология
* Български език и чужд език
* История
* Архивистика и информационна сигурност
* История и археология
* Философия
* Социология
* Културология и културен мениджмънт
* Култура и медии
* Култура и културен туризъм
* Психология
* Европеистика
* Международни отношения
* Политология
* Социални дейности
* Връзки с обществеността
* Публична администрация
* Бизнес мениджмънт и предприемачество
* Счетоводство и контрол
* Финанси
* Маркетинг
* Международен бизнес
* Икономика на публичната сфера
* Туризъм
* Физика
* Метрология
* Приложни оптични технологии
* Химия
* Медицинска химия
* География и регионална политика
* Екология и опазване на околната среда
* Математика
* Информатика
* Информационни системи и технологии
* Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
* Електроника
* Компютърни системи и технологии
* Комуникационна и компютърна техника
* Кинезитерапия
* Логопедия
* Медицинска сестра
* Акушерка
* Спорт
* Промишлени изкуства – Мода
* Мода
* Българска народна хореография
* Съвременна хореография
* Изпълнителско изкуство (Народни инструменти или народно пеене)
* Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)
* Електронни технологии в музиката
* Филмов и телевизионен монтаж
* Актьорско майсторство
* Филмова и телевизионна режисура
* Филмово и телевизионно операторство
* Национална сигурност

Магистър:

* Образователен мениджмънт
* Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение
* Социална превенция и консултиране
* Предучилищна и начална училищна педагогика
* Педагогика за надарени деца
* Предучилищна педагогика
* Начална училищна педагогика
* Интеркултурно образование
* Предучилищна музикална педагогика
* Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст
* Специална педагогика
* Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици
* Музикално възпитание и обучение
* Спортна анимация
* Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства
* Технологии на обучението по математика и информатика
* Кариерно развитие и предприемачество
* Физическо възпитание и спорт
* Превод и съвременна англоезична литература
* Балканистика
* Славянска филология
* Филологически аспекти на работата в медиите
* Език и лингвистика в глобалния свят
* Английски език и антропология на Югоизточна Европа
* Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)
* Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение
* Превод (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език (за чуждестранни студенти)
* Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество
* История на българските земи в контекста на европейското развитие
* Археология
* Философия
* Философия и психоанализа
* Социология и антропология на религията
* Интернет, нови медии и култура
* Медии, продуцентство и бизнес
* Културен мениджмънт и визуални комуникации
* Социологически изследвания и политически маркетинг
* Културно наследство и културен туризъм
* Социален мениджмънт и публични комуникации
* Юридическа психология
* Психология на управлението
* Училищна психология
* Криминална психология
* Социални и културни политики в Европейския съюз
* Югоизточна Европа в съвременните международни отношения
* Европейска интеграция
* Социални дейности
* Социално посредничество
* Социална подкрепа
* Социална работа при социално значими заболявания
* Психосоциална рехабилитация
* Връзките с обществеността в бизнеса
* Право
* Данъчна администрация
* Здравен мениджмънт
* Териториална администрация
* Управление на човешките ресурси в публичната сфера
* Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес
* Корпоративен мениджмънт
* Управление на проекти
* Управление на регионалното развитие
* Бизнес администрация
* Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор
* Финанси
* Маркетинг
* Международни икономически отношения
* Счетоводно-финансов мениджмънт
* Икономика на публичната сфера
* Мениджмънт на алтернативните видове туризъм
* Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност
* Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност
* Международен туризъм
* Мениджмънт на развлекателната индустрия
* Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда
* Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие
* Физика на атомното ядро и елементарните частици
* Биологично активни вещества и лекарствени средства
* Метрология в химията
* Химия и екология
* Природно и историческо наследство
* Регионално развитие
* Екология и опазване на околната среда
* Информационни технологии в екологията
* Географски системи системи
* Икономическа математика
* Информатика
* Биоинформатика
* Информационни технологии в екологията
* Бизнес информатика и иконометрия
* Компютърни системи и технологии
* Кинезиология
* Спортна кинезиология
* Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта
* Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация
* Клинична логопедия
* Адаптирана спортна дейност и физическа активност
* Маркетинг и реклама в модния дизайн
* Теория и критика на хореографското изкуство
* Хореографска режисура
* Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации
* Филмова и телевизионна режисура
* Филмово и телевизионно операторство
* Филмов и телевизионен монтаж
* Актьор за кино и телевизия
* Театрална режисура
* Национална сигурност

Доктор:

* Теория на възпитанието и дидактика
* Методика на обучението по техника и технологии
* Методика на обучението по физика
* Методика на обучението по информатика и информационни технологии
* Методика на обучението по математика
* Методика на обучението по математика и информатика
* Теория и история на литературата
* История на българската литература
* Руска литература и литература на народите на СССР
* Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
* Общо и сравнително езикознание
* Български език
* Славянски езици
* Теория и практика на превода
* Английски език
* Немски език
* Фолклористика и етнология
* Стара история (включително праистория)
* Средновековна обща история
* Нова и най-нова обща история
* История на България
* Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. Историография и източникознание)
* История на философията
* Социална философия
* Съвременни философски теории
* Социология
* Наукознание
* Културология
* Психология на труда и професионална диагностика
* Педагогическа и възрастова психология
* Политология
* Организация и управление на социалните дейности
* Връзки с обществеността
* Приложение на новите информционни технологии в PR
* Административно право и административен процес
* Гражданско и семейно право
* Трудово право и обществено осигуряване
* Международно право и международни отношения
* Наказателно право
* Наказателен процес
* Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
* Икономика и управление (туризъм)
* Социално управление
* Организация и управление извън сферата на материалното производство
* Неорганична химия
* Органична химия
* Физика на кондензираната материя и вълновите процеси
* Икономическа и социална география
* Природна география
* Екология и опазване на околната среда
* Картография и тематично картографиране
* Математически анализ
* Изследване на операциите
* Алгебра
* Математическо моделиране и приложения на математиката
* Информатика
* Компютърни системи, комплекси и мрежи
* Логопедия
* Хореография

Информация за кандидат-студенти от Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.